Bordbuch
Øster Hurup

Øster Hurup

14.08.2023, Tag 75, von Asaa nach Øster Hurup, 22,8 sm

Asaa

Asaa

13.08.2023, Tag 74, von Sæby nach Asaa, 18,9 sm

Sæby

Sæby

12.08.2023, Tag 73, von Strandby nach Sæby, 15,9 sm

Strandby

Strandby

11.08.2023, Tag 72, von Skagen nach Strandby, 16,3 sm

Skagen

Skagen

07.08. – 10.08.2023, Tag 68 – 71, Hafentage in Skagen

Skagen

Skagen

06.08.2023, Tag 67, von Klädesholmen nach Skagen, 35,5 sm

Klädesholmen

Klädesholmen

04.08.2023, Tag 65, von Skärhamn nach Klädesholmen, 6,3 sm

Skärhamn

Skärhamn

03.08.2023, Tag 64, von Lysekil nach Skärhamn, 21,3 sm

Lysekil

Lysekil

02.08.2023, Tag 63, von Stora Kornö nach Lysekil, 2,9 sm

Stora Kornö

Stora Kornö

01.08.2023, Tag 62, von Bovallstrand nach Stora Kornö, 17,4 sm

Bovallstrand

Bovallstrand

30.07.2023, Tag 60, von Fjällbacka nach Bovallstrand, 11,2 sm

Fjällbacka

Fjällbacka

29.07.2023, Tag 59, von Grebbestad nach Fjällbacka, 6,5 sm

Grebbestad

Grebbestad

28.07.2023, Tag 58, von Lindön nach Grebbestad, 9,9 sm

Lindön

Lindön

7.07.2023, Tag 57, von Strömstad nach Lindön, 20 sm

Strömstad

Strömstad

24.07. – 26.07.2023, Tag 54 – 56, Hafentage in Strömstad